ადმინისტრაციული წარმოება სამშენებლო სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით

 1. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, მშენებლობის საჯარო
  ზედამხედველობის ორგანო ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს სამართალდამრღვევის მიმართ
  მითითების გაცემით, რომელიც წარმოადგენს სამშენებლო საქმიანობაზე დამრღვევის მიმართ გაცემულ
  შენიშვნას შეუსაბამობაზე და მოთხოვნას, რომლითაც განისაზღვრება გონივრული ვადა, რომლის
  ფარგლებშიც მან უნდა შეასრულოს მითითებით დადგენილი პირობები სამშენებლო
  სამართალდარღვევის გამოსასწორებლად.
 2. სამშენებლო სამართალდარღვევასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება შემოწმების
  აქტის შედგენით იწყება:
  ა) ამ კოდექსის 136-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას;
  ბ) დარღვევისათვის საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების მიღებისას;
  გ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;
  დ) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;
  ე) უფლებამოსილი ორგანოსთვის იმ ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების დადგენილ
  ვადაში წარუდგენლობისას, რომლის მშენებლობაც დამთავრებულია;
  ვ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს
  და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების მიღებას;
  ზ) ამ კოდექსის 138-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას, თუ
  ის ხორციელდება საქართველოს ტყის კოდექსით ან „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონით
  განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში,
  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
  ადმინისტრაციულ საზღვრებში.
 3. სამშენებლო სამართალდარღვევის ჩადენისას დამრღვევის დასაბუთებული შუამდგომლობის
  საფუძველზე შემოწმების აქტი შეიძლება შედგეს მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე. ეს
  გარემოება უნდა აღინიშნოს შემოწმების აქტში.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში