გამწვანების კოეფიციენტი (კ-3)

 1. გამწვანების კოეფიციენტი (კ-3) განსაზღვრავს გამწვანებისთვის და წყალგამტარიანობისთვის განკუთვნილ
  მინიმალურ ფართობს.
 2. მიწის ნაკვეთის ზედაპირის კეთილმოწყობისას მოქმედებს კოდექსის 75-ე მუხლის მოთხოვნები.
 3. კ-3 კოეფიციენტით განსაზღვრული ფართობში:
  ა) არ შედის ცალკე გამოყოფილი 2 მ2 და ნაკლები ფართობის მქონე გრუნტის ზედაპირები;
  ბ) სრულად შედის გრუნტის ცხაურა მოპირკეთების (გამჭოლი) ზედაპირები, რომლებიც გამწვანებულია
  გაზონით.