გარდამავალი დებულებები

ამ წესის 22-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ქ. თბილისში ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე, სხვა

თვითმმართველ ქალაქებში – 2019 წლის 1 სექტემბრიდან, ხოლო ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში – 2022

წლის პირველი იანვრიდან.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში