ესთეტიკური პარამეტრების რეგულირება

 1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განთავსება უნდა განხორციელდეს
  არსებულ მიწისქვეშა არხებში-ღარებში ან/და გვირაბებში. თუ ტერიტორიაზე არ არსებობს მიწისქვეშა
  ინფრასტრუქტურა ან/და შეუძლებელია ამ ინფრასტრუქტურის გამოყენება ან მუნიციპალიტეტის
  გადაწყვეტილებით საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განთავსება უნდა მოხდეს ალტერნატიული საშუალებების
  გამოყენებით, მაშინ აღნიშნული უნდა განხორციელდეს ახალი ტრანშეების მოწყობის ან მიწისზედა
  განთავსებით.
 2. მაღალი ესთეტიკური ღირებულების განაშენიანების ჩამოყალიბება/შენარჩუნება და ცხოვრების ხარისხის
  ამაღლების მიზნით მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს განაშენიანების სხვა ესთეტიკური პარამეტრების
  რეგულირებას შესაბამისი ნორმატიული აქტის საფუძველზე.
 3. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში განაშენიანების რეგულირების გეგმით შესაძლებელია ამ
  მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაზუსტება, „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“
  საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

 4. დანართი №1

 5. ფუნქციური ზონები
  სამშენებლო ზონები სამშენებლო ქვეზონები კ-1 კ-2 კ-3
  განაშენიანების
  მაქსიმალური სიმაღლე
  (მ)
  საცხოვრებელი ზონა
  (სზ)
  სააგარაკე-საცხოვრებელი ზონა (სზ-1) 0.5 0.8 0.3 15*
  დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი
  ზონა (სზ-2) 0.5 1.2 0.3 15*
  საშუალო ინტენსივობის
  საცხოვრფებელი ზონა (სზ-3) 0.5 1.8 0.3 –
  მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი
  ზონა (სზ-4) 0.5 2.5 0.3 –
  შერეული ზონა
  (შზ)
  სასოფლო-სამოსახლო ზონა (შზ-1) 0,5 0.8 0.3 –
  ცენტრის ზონა (შზ-2) 0.5/0.7* 3.5 0.2 –
  საქმიანი ზონა (შზ-3) 0.5/0.7* 4.6 0.2 –
  საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა (შზ-4) 0.2 – 0.8 15*
  კომერციული ზონა (შზ-5) 0.7 – 0.2 15*
  ინდუსტრიული ზონა
  (იზ)
  საწარმოო ზონა (იზ-1) – – 0.2 –
  სამრეწველო ზონა (იზ-2) – – 0.2 –
  სპეციალური ზონა
  (სპზ)
  კლასტერების ზონა (სპზ-1) – – 0.2 –
  სხვა სპეციალური ზონა (სპზ-2) – – 0.2 –
 • გამონაკლისები რეგულირდება განაშენიანების დეტალური გეგმით.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში