ზელოკალური და ლოკალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურისთვის განკუთვნილი ტერიტორია და
ობიექტები

 1. ლოკალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურისთვის განკუთვნილი ტერიტორიაზე დასაშვებია.
  ა) ელექტროდენი;
  ბ) ბუნებრივი აირი;
  გ) ცხელი წყალი;
  დ) სასმელი წყალი;
  ე) ტექნიკური წყალი;
  ვ) წყალარინება სანიაღვრე;
  ზ) წყალარინება;
  თ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენები;
  ი) ნაგავსაყრელი.
 2. მაგისტრალური (საერთო სარგებლობის) საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ტერიტორიაზე დასაშვებია
  შემდეგი ზელოკალური ქსელის არსებობა:
  ა) მიწისზედა;
  ბ) მიწისქვეშა.
 3. თუ ქალაქთმშენებლობით გეგმებში ცალკე არ გამოიყოფა ზელოკალური და ლოკალური საინჟინრო
  ინფრასტრუქტურისთვის განკუთვნილი ტერიტორიები, მათზე ვრცელდება იგივე მოთხოვნები, რაც ცალკე
  გამოყოფის შემთხვევაში იმოქმედებდა.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში