კომერციული ზონა (შზ-5)

 1. კომერციული ზონა წარმოადგენს ინდუსტრიული ზონის ქვეზონას, სადაც დომინირებს კომერციული
  ობიექტები, რომლებიც გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე არ ახდენს მავნე ზემოქმედებას.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) მრავალფუნქციური შენობა (დომინირებულად გამოყოფილია საზოგადოებრივი ფუნქციური სახეობები);
  ბ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  გ) კვების და საოფისე ობიექტი;
  დ) მომსახურების ობიექტი;
  ე) სავაჭრო ცენტრი (მათ შორის, მოლი და აგრარული ბაზარი);
  ვ) ოფისი;
  ზ) სასტუმრო;
  თ) ადმინისტრაციული ობიექტი;
  ი) გასართობი დაწესებულებები, რომლის დანიშნულება მისი დასაშვებობის საშუალებას იძლევა;
  კ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.
  ლ) პროფესიული გადამზადების ცენტრი;
  მ) ტექნოლოგიური პარკი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) საცხოვრებელი სახლი, ქვეზონაში დასაქმებული პირებისათვის;
  ბ) რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;