მიწის ნაკვეთზე მიჯნის ზონის რეგულირება

 1. მიწის ნაკვეთზე მიჯნის ზონის რეგულირების მიზანია ინსოლაციის, ბუნებრივი განათებულობის,
  განიავების, სახანძრო უსაფრთხოების, ევაკუაციისა და ტერიტორიის გამწვანების მიმართ მოთხოვნათა
  დაცვა.
 2. მიჯნის ზონა არის ორი სახის:
  ა) საზოგადოებრივი მიჯნის ზონა;
  ბ) სამეზობლო მიჯნის ზონა.
 3. სამეზობლო მიჯნის ზონის დაცვა აუცილებელი არ არის, თუ განაშენიანების გეგმით ან/და
  განაშენიანების დეტალური გეგმით, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე
  სავალდებულოა ან ნებადართულია შენობა-ნაგებობის მიწის ნაკვეთის საზღვარზე განთავსება.
 4. მიჯნის ზონების რეგულირება ხდება ძირითადი დებულებებით. ძირითადი დებულებები უნდა
  მოიცავდეს:
  ა) მიჯნის ზონების ერთმანეთთან მიმართებას და შენობა-ნაგებობის დაშორების ანგარიშის წესს;
  ბ) მიჯნის ზონის მიმართ შენობა-ნაგებობის პარამეტრების (მათ შორის, სიმაღლის) განსაზღვრის წესს;
  გ) მიჯნის ზონაში შენობა-ნაგებობის ნაწილების შეჭრის წესს;
  დ) მიჯნის ზონაში დამხმარე შენობა-ნაგებობის განთავსების წესს.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში