მიწის ნაკვეთის შემოღობვის ზოგადი წესი

  1. მიწის ნაკვეთი ისე უნდა იქნეს შემოღობილი (გარდა სამშენებლო მოედნის დროებითი ღობით
    შემოღობვისა), რომ უზრუნველყოფილ იქნეს განათებულობის, განიავების, დასახლების იერსახის
    ესთეტიკურობის შენარჩუნება და სხვა საჯარო ინტერესების დაცვა.
  2. ძირითადი დებულებებით დადგენილი მიწის ნაკვეთის შემოღობვის პირობები ამ მუხლის პირველი
    ნაწილით განსაზღვრულ პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში