მულტიმუნიციპალური/მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმა

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავება
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება.მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის ამოცანებია: შესაბამისი მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტერიტორიების ფიზიკური გარემოს და ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება, განვითარება და სათანადო უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტების შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია შემუშავდეს მულტიმუნიციპალური
სივრცის დაგეგმარების გეგმა. ამ შემთხვევაში მულტიმუნიციპალური სივრცის დაგეგმარების გეგმის
საბოლოო პროექტი სამართლებრივი კონსულტაციისთვის წარედგინება სამართლებრივი
ზედამხედველობის ორგანოს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი“ 137-ე მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად.