მშენებლობის ზედამხედველობის სახეები

 1. მშენებლობის ზედამხედველობის სახეებია:
  ა) მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობა;
  ბ) მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა;
  გ) მშენებლობის უსაფრთხოების ზედამხედველობა.
 2. მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი. მშენებლობის ტექნიკურ
  ზედამხედველობას ახორციელებს აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო ან/და სერტიფიცირებული
  ექსპერტი (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე − აგრეთვე
  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირი), ხოლო მშენებლობის
  უსაფრთხოების ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი,
  შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში