ნებართვის გაცემა თავისუფალ ეკონომიკურ, ინდუსტრიულ და ტურისტულ ზონებში

თავისუფალ ეკონომიკურ, ინდუსტრიულ და ტურისტულ ზონებში მშენებლობის ნებართვის გაცემისას

გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები და

მოთხოვნები.