სავალდებულო სერტიფიცირება არქიტექტურული საქმიანობისა და სამშენებლო
საქმიანობის განხორციელებისას

 1. სავალდებულო სერტიფიცირებას ექვემდებარებიან: არქიტექტურული პროექტის დამოწმების
  უფლებამოსილების მქონე არქიტექტორი, კონსტრუქციული პროექტის დამოწმებისთვის, სამშენებლო
  სამუშაოების განხორციელებისთვის პასუხისმგებელი ინჟინერ-მშენებელი, არქიტექტურული
  პროექტისა და კონსტრუქციული პროექტის ექსპერტი.
 2. მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში სანებართვო დოკუმენტაციის
  შემსწავლელი სპეციალისტები ექვემდებარებიან სავალდებულო სერტიფიცირებას.
 3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით განსაზღვრული პირების სერტიფიცირების წესები
  განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.