სამრეწველო ზონა (იზ-2)

  1. სამრეწველო ზონა არის ინდუსტრიული ზონის ქვეზონა, სადაც დომინირებს სამრეწველო ობიექტები,
    რომლებშიც მიმდინარეობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო/მავნე საწარმოო
    პროცესები.
  2. ნებადართული სახეობებია:
    ა) მავნე ზემოქმედების მრეწველობის ობიექტები;
    ბ) ფუნქციით განპირობებული ობიექტები.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში