სამშენებლო მასალის შესაბამისობის შეფასება

სამშენებლო მასალის შესაბამისობის შეფასება ხორციელდება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის VIII თავის შესაბამისად.