სამშენებლო ტერიტორია, სამშენებლო ზონები და სამშენებლო ქვეზონები

 1. სამშენებლო ტერიტორია მდებარეობს ფუნქციურ ზონაში ან/და ქვეზონაში, სადაც ნორმატიული რეჟიმის
  თანახმად ნებადართულია მშენებლობა.
 2. ქალაქთმშენებლობით გეგმებით სამშენებლო ტერიტორიაზე დგინდება შემდეგი ფუნქციური ზონები:
  ა) საცხოვრებელი ზონა (სზ);
  ბ) შერეული ზონა (შზ);
  გ) ინდუსტრიული ზონა (იზ);
  დ) სპეციალური ზონა (სპზ);
 3. ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით სამშენებლო ტერიტორიაზე დგინდება შემდეგი სამშენებლო ქვეზონები:
  ა) სააგარაკე- საცხოვრებელი ზონა (სზ-1);
  ბ) დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-2);
  გ) საშუალო ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-3);
  დ) მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-4);
  ე) სასოფლო-სამოსახლო ზონა (შზ-1);
  ვ) ცენტრის ზონა (შზ-2);
  ზ) საქმიანი ზონა (შზ-3);
  თ) საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა (შზ-4);
  ი) კომერციული ზონა (შზ-5);
  კ) საწარმოო ზონა (იზ-1);
  ლ) სამრეწველო ზონა (იზ-2);
  მ) კლასტერების ზონა (სპზ-1);
  ნ) სპეციალური ზონა (სპზ-2).
 4. ქალაქთმშენებლობითი გეგმით სამშენებლო ტერიტორიაზე შესაძლებელია დადგინდეს განსხვავებული
  ზონა ან/და ქვეზონა.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;