სასოფლო-სამოსახლო ზონა (შზ-1)

 1. სასოფლო-სამოსახლო ზონა, რომელიც ძირითადად ემსახურება სასოფლო-სამეურნეო ფუნქციების
  განხორციელებას. სასოფლო-სამოსახლო ზონაში დასაშვებია საცხოვრებელი სახლები, აგრეთვე,
  ქვეზონისთვის შესაბამისი საზოგადოებრივი და სამეწარმეო ობიექტები, რომელიც გარემოზე არ ახდენს
  არსებით ზემოქმედებას.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი;
  ბ) სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი;
  გ) საბაღე და საბოსტნე მეურნეობისთვის საჭირო შენობა-ნაგებობა (მათ შორის, ორანჟერეა და სათბური);
  დ) მეფრინველეობა-მეცხოველეობის სამეურნეო და ტექნიკური სამეურნეო ნაგებობა;
  ე) სავაჭრო და კვების ობიექტი;
  ვ) სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტი;
  ზ) რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი;
  თ) სკოლამდელი და სასკოლო აღზრდის დაწესებულება;
  ი) ადმინისტრაციული ობიექტი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) სასტუმრო;
  ბ) ოფისი;
  გ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;