საქმიანი ზონა (შზ-3)

 1. საქმიანი ზონა წარმოადგენს მაღალი ინტენსივობის შერეულ საქმიან ქვეზონას, სადაც დომინირებს
  საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) მრავალფუნქციური შენობა (დომინირებულად გამოყოფილია საზოგადოებრივი ფუნქციური სახეობები);
  ბ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  გ) კვების, სავაჭრო და საოფისე ობიექტი;
  დ) სამეწარმეო ობიექტი, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  ე) რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი;
  ვ) სკოლამდელი და სასკოლო აღზრდის დაწესებულება;
  ზ) სასტუმრო;
  თ) ადმინისტრაციული ობიექტი;
  ი) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და პროფესიული საგანმანათლებლო
  დაწესებულება/კოლეჯი;
  კ) გასართობი დაწესებულება, რომლის დანიშნულება მისი დასაშვებობის საშუალებას იძლევა;
  ლ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი;
  ბ) სავაჭრო ცენტრი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში