საწარმოო ზონა (იზ-1)

 1. სამეწარმეო ზონა არის ინდუსტრიული ზონის ქვეზონა, სადაც დომინირებს საწარმოო ობიექტები,
  რომლებშიც არ მიმდინარეობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო/მავნე საწარმოო
  პროცესები.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) საწარმოო ობიექტი;
  ბ) ღია და დახურული საწყობი;
  გ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს სხვა არამავნე მრეწველობის ობიექტები.