სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების სავალდებულოობა

სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმებით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება
ნებისმიერი პირისთვის სავალდებულოა.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში