სპეციალური ზონა (სპზ-1, სპზ-2)

 1. სპეციალური ზონა არის ისეთი ქვეზონა, რომელიც არსებითად განსხვავდება ამ წესის მე-6-მე-16 მუხლებით
  განსაზღვრული ქვეზონებისაგან და ახდენს სპეციალური ფუნქციების ერთ ქვეზონაში თავმოყრას
  კლასტერების სახით (სპზ-1) ან სხვა სპეციალური ზონის სახით (სპზ-2).
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისთვის შეიძლება არსებობდეს:
  ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი;
  ბ) კვლევითი ცენტრი;
  გ) ლაბორატორია;
  დ) სტუდენტთა საცხოვრებელი სახლი;
  ე) ტექნოლოგიური პარკი;
  ვ) კულტურის, სოციალური და ჯანდაცვის ობიექტი;
  ზ) კვების და სავაჭრო ობიექტი;
  თ) სამხედრო დანიშნულების შენობა-ნაგებობა;
  ი) საწვრთნელი პოლიგონი.
 3. სპეციალური ზონის განსაზღვრისას შესაბამის ქალაქთმშენებლობით გეგმაში შესაძლებელია მიეთითოს ამ
  მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ერთი ან რამდენიმე ფუნქცია.
 4. განაშენიანების გეგმაში/განაშენიანების დეტალურ გეგმაში უნდა განისაზღვროს სპეციალური ქვეზონის
  კონკრეტული სახეობა და მისი განვითარების მიზანი და წინაპირობები.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;