უნებართვო მშენებლობა

  1. უნებართვო მშენებლობა (გარდა ამ კოდექსის 131-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა)
    გამოიწვევს დაჯარიმებას:
    ა) თვითმმართველ ქალაქში – 6 000 ლარის ოდენობით;
    ბ) ქალაქში – 4 000 ლარის ოდენობით;
    გ) დაბაში ან სოფელში − 1 000 ლარის ოდენობით.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში