შენობა-ნაგებობაში განახლებადი ენერგიის გამოყენება

 1. შენობა-ნაგებობის დაპროექტებისას და მშენებლობისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს
  განახლებადი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობა.
 2. შენობა-ნაგებობაში განახლებადი ენერგიის გამოყენება შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ ტექნიკურ
  საშუალებებს:
  ა) მზის ენერგიის პასიურ გამოყენებას;
  ბ) მზის ენერგიის აქტიურ გამოყენებას (მზის ენერგიით მომუშავე წყლის გამათბობელ დანადგარებს,
  ცხელი წყლით მომარაგების კომბინირებულ სისტემებს, მზის ფოტოელემენტებს);
  გ) ქარის ენერგიის გამოყენებას;
  დ) გეოთერმული გათბობის/გაგრილების და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემებს;
  ე) სხვა სისტემებს, რომლებიც იძლევა განახლებადი ენერგიის ეფექტიანი გამოყენების
  შესაძლებლობას.