ცნება და ძირითადი მოთხოვნები

1. ექსპლუატაციაში მიღებისათვის ვარგისად აღიარება ნიშნავს დასრულებული მშენებლობის

სამშენებლო/სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის საბოლოო დადგენას.

2. ექსპლუატაციაში მიღებისათვის ვარგისად აღიარებას არ ექვემდებარება:

ა) I კლასს მიკუთვნებული მშენებლობა;

ბ) ექსტერიერის რეკონსტრუქცია (სადაც ესთეტიკური პარამეტრები არ რეგულირდება);

გ) საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელების რეკონსტრუქცია ;

დ) დემონტაჟი.

3. განხორციელებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის ვარგისად აღიარება

შესაძლებელია, თუ წარმოებული მშენებლობის შედეგად შესრულდა და არ არის დარღვეული

სამშენებლო/სანებართვო პირობებით განსაზღვრული ვალდებულებები.

4. შენობა-ნაგებობების კომპლექსის დამოუკიდებელი (კონსტრუქციულად და ფუნქციურად) ობიექტი,

რომელის მშენებლობაც დასრულებულია სამშენებლო/სანებართვო პირობების შესაბამისად,

შესაძლებელია აღიარებული იქნეს ვარგისად ექსპლუატაციაში მიღებისათვის, თუ

განხორციელებულია ძირითადი რიგის სამუშაოები, დარღვეული არ არის სამშენებლო/სანებართვო

პირობები და შესაძლებელია სამუშაოთა გაგრძელება მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით,

მომხმარებელთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობით, რაზეც პასუხისმგებელია მშენებლობის

ნებართვის მფლობელი და სამშენებლო საქმიანობაში მონაწილე სხვა პირები.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;