ძირითადი მოთხოვნები სამშენებლო მასალის ხარისხის მიმართ

 1. სამშენებლო მასალა გონივრული გამოყენებისა და ვარგისობის ვადის დაცვის შემთხვევაში საფრთხეს
  არ უნდა უქმნიდეს ადამიანის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას.
 2. სამშენებლო მასალის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები დგინდება ტექნიკური რეგლამენტით. მისი
  შემუშავებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ამ თავით დადგენილი მოთხოვნები, აგრეთვე
  შენობა-ნაგებობათა კლასების განმსაზღვრელი მახასიათებლები.
 3. სამშენებლო მასალის ბაზარზე განთავსება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის
  შესაბამისად.