წინასწარი გადაწყვეტილება (არქიტექტურული ესკიზის შეთანხმება)

წინასწარი გადაწყვეტილება გაიცემა კოდექსის 113-ე-114-ე მუხლების და ამ წესის შესაბამისად.წინასწარი გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირის მიერ დაგეგმილი
შენობის მშენებლობასთან ან მის ნაწილთან დაკავშირებით მომზადებული არქიტექტურული ესკიზის
(მშენებლობის კონცეფცია) უნდა მოიცავდეს ამ წესის მე-12 მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.წინასწარ გადაწყვეტილებას ესკიზის შეთანხმების თაობაზე იღებს ნებართვის გაცემაზე

უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო 10 სამუშაო დღის ვადაში.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში