განაშენიანების გეგმის შემადგენლობა

განაშენიანების გეგმა შედგება ტექსტური ნაწილისა და გრაფიკული ნაწილისაგან.ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროების გათვალისწინებით, განაშენიანების გეგმა შეიძლება
ადგენდეს კონკრეტულ ქალაქთმშენებლობით პირობებს, მათ შორის:
ა) ფუნქციურ ქვეზონებს;
ბ) ფუნქციურ ქვეზონებში ტერიტორიის გამოყენების სახეობებს;
გ) განაშენიანების რეგულირების პარამეტრებს;
დ) განაშენიანების სახეობას (პერიმეტრული, ჯგუფური, თავისუფალი, კომბინირებული და სხვა);
ე) სხვა ასპექტებს, რომლებიც დადგენილია გენერალური გეგმისათვის, თუ ის გამომდინარეობს
ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის საჭიროებიდან.განაშენიანების გეგმა შეიძლება მოიცავდეს აგრეთვე ამ კოდექსის 41-ე მუხლით დადგენილ
ქალაქთმშენებლობით პირობებს.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;