დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-2)

 1. დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონის ერთგვაროვან ქვეზონას,
  სადაც დომინირებს ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები. აგრეთვე, დასაშვებია სასოფლო-სამეურნეო
  დანიშნულების შენობა-ნაგებობის განთვასება.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (დომინირებული სახეობა);
  ბ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  გ) კვების და სავაჭრო ობიექტი, რომელიც ემსახურება შესაბამის განაშენიანებას;
  დ) საოჯახო (არასამეწარმეო) საბაღე და საბოსტნე მეურნეობისთვის საჭირო შენობა-ნაგებობა (მათ შორის,
  ორანჟერეა და სათბური), სამეზობლო თმენისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;
  ე) მცირე ზომის სახელოსნო, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  ვ) რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი;
  ზ) სკოლამდელი და სასკოლო აღზრდის დაწესებულება;
  თ) საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი;
  ი) ადმინისტრაციული ობიექტი;
  კ) ინდივიდუალური სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე ნაგებობა.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) სასტუმრო;
  ბ) მცირე ზომის სამეწარმეო ობიექტი, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს და არ არის
  საშიში სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის;
  გ) ოფისი;
  დ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;