მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-4)

 1. მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონის ერთგვაროვან ქვეზონას,
  სადაც დომინირებს საცხოვრებელი სახლები. აგრეთვე, დასაშვებია საზოგადოებრივი დანიშნულების
  ობიექტების არსებობა.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (დომინირებული სახეობა);
  ბ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  გ) კვების და სავაჭრო ობიექტი, რომელიც ემსახურება შესაბამის განაშენიანებას;
  დ) სკოლამდელი და სასკოლო აღზრდის დაწესებულება;
  ე) მცირე ზომის სახელოსნო, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  ვ) რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი;
  ზ) სასტუმრო;
  თ) პროფესიული სასწავლებელი;
  ი) ოფისი;
  კ) საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი;
  ლ) ადმინისტრაციული ობიექტი;
  მ) ინდივიდუალური სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე ნაგებობა;
  ნ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) სამეწარმეო ობიექტი, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  ბ) სავაჭრო ცენტრი;
  გ) უმაღლესი სასწავლებელი და პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულება.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში