მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი

მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო


მშენებლობის შეტყობინების შეთანხმების ან მშენებლობის ნებართვის გაცემის უფლებამოსილების
მქონე ადმინისტრაციული ორგანო არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.