მშენებლობის შეჩერების შესახებ მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს
დადგენილების შეუსრულებლობა

 1. მშენებლობის შეჩერების შესახებ მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს დადგენილების
  შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას:
  ა) საქართველოს ტყის კოდექსითა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ
  ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული
  მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
  საზღვრებში – 50 000 ლარის ოდენობით;
  ბ) ქალაქში – 5 000 ლარის ოდენობით;
  გ) დაბაში ან სოფელში – 1 000 ლარის ოდენობით.
 2. (ამოღებულია – 20.12.2019, №5693).
 3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ჯარიმა გამოიყენება იმ
  შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ტერიტორია იმავდროულად არ შედის იმავე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით
  განსაზღვრულ ტერიტორიაში.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში