ობიექტზე საინფორმაციო დაფის განუთავსებლობა ან საინფორმაციო დაფაზე არასრული ინფორმაციის განთავსება

 1. ობიექტზე საინფორმაციო დაფის განუთავსებლობა ან საინფორმაციო დაფაზე არასრული
  ინფორმაციის განთავსება გამოიწვევს დაჯარიმებას:
  ა) საქართველოს ტყის კოდექსითა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ
  ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული
  მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
  საზღვრებში – 2 000 ლარის ოდენობით;
  ბ) ქალაქში – 400 ლარის ოდენობით;
  გ) დაბაში ან სოფელში – 50 ლარის ოდენობით.