სააგარაკე-საცხოვრებელი ზონა (სზ-1)

 1. სააგარაკე-საცხოვრებელი ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონის ქვეზონას, სადაც დომინირებს
  სეზონური დასასვენებელი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (დომინირებული სახეობა);
  ბ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  გ) საოჯახო (არასამეწარმეო) საბაღე და საბოსტნე მეურნეობისთვის საჭირო შენობა-ნაგებობა (მათ შორის,
  ორანჟერეა და სათბური), სამეზობლო თმენისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;
  დ) მცირე ზომის სახელოსნო, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  ე) ინდივიდუალური სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე ნაგებობა;
  ვ) კვების და საცალო სავაჭრო ობიექტი, რომელიც ემსახურება შესაბამის განაშენიანებას;
  ზ) საოჯახო სასტუმრო;
  თ) ღია სასპორტო ობიექტები.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება აგრეთვე დასაშვები იყოს:
  ა) რელიგიური/საკულტო ობიექტი;
  ბ) სასტუმრო;
  გ) საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში