საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა (შზ-4)

 1. საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა წარმოადგენს შერეული ზონის ქვეზონას, რომელიც ემსახურება
  დასასვენებელი ან/და სამკურნალო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფუნქციონირებას.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) დაბალი ინტენსივობის დასასვენებელი სახლი;
  ბ) სანატორიუმი და პანსიონატი;
  გ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  დ) დასასვენებელი ბანაკი;
  ე) სასტუმრო;
  ვ) ტურისტული ობიექტი;
  ზ) სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების და ზოგადი განათლების დაწესებულება;
  თ)კვების ობიექტი;
  ი) გასართობი დაწესებულება;
  კ) კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვის და სასპორტო ობიექტი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) რელიგიური/საკულტო ობიექტი;
  ბ) საცალო ვაჭრობის ობიექტი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;