საშუალო ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (სზ-3)

 1. საშუალო ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონის არაერთგვაროვან
  ქვეზონას, სადაც დასაშვებია საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების არსებობა.
 2. ნებადართული სახეობებია:
  ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი;
  ბ) საშუალო ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი;
  გ) სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა;
  დ) საბაღე და საბოსტნე მეურნეობისთვის საჭირო შენობა-ნაგებობა (მათ შორის, ორანჟერეა და სათბური);
  ე) კვების და სავაჭრო ობიექტი, რომელიც ემსახურება შესაბამის დასახლებას;
  ვ) სკოლამდელი და სასკოლო აღზრდის დაწესებულება;
  ზ) მცირე ზომის სახელოსნო, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  თ) რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი;
  ი) საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი;
  კ) სასტუმრო;
  ლ) ინდივიდუალური სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე ნაგებობა;
  მ) ადმინისტრაციული ობიექტი;
  ნ) ოფისი;
  ო) ცალკე მდგომი და შენობაში ინტეგრირებული ავტოსადგომი.
 3. საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს:
  ა) მცირე ზომის სამეწარმეო ობიექტი, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს;
  ბ ) სავაჭრო ცენტრი;
  გ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომსახურების ობიექტი.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;