სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა

შენობა-ნაგებობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ისე უნდა იქნეს
დაპროექტებული და აშენებული, რომ ხანძრის დროს:
ა) შენობა-ნაგებობამ შეინარჩუნოს სიმტკიცე და მდგრადობა;
ბ) ცეცხლის ან/და კვამლის შენობა-ნაგებობის ნაწილიდან სხვა ნაწილებში გავრცელება მინიმუმამდე
იქნეს დაყვანილი;
გ) ცეცხლის მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე გავრცელება მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი;
დ) შესაძლებელი იყოს ადამიანების უსაფრთხო ევაკუაცია, აგრეთვე სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების
მიერ ხანძრის ჩაქრობა, ადამიანებისა და ქონების გადარჩენა.