სოციალური ინფრასტრუქტურისთვის განკუთვნილი ტერიტორიები და ობიექტები

 1. საზოგადოებრივი სარგებლობის ტერიტორიებზე დასაშვებია შემდეგი სახის ობიექტების არსებობა:
  ა) ადმინისტრაციული შენობები;
  ბ) სკოლები;
  გ) რელიგიური/საკულტო ობიექტები და მისი დამხმარე ნაგებობები;
  დ) სოციალური დაწესებულებები;
  ე) ჯანდაცვის ობიექტები;
  ვ) კულტურის ობიექტები და მისი დამხმარე შენობა-ნაგებობები;
  ზ) სასპორტო ობიექტები;
  თ) ფოსტა;
  ი) თავშესაფრები;
  კ) სახანძრო-სამაშველო დანაყოფების დეპოები და სასწრაფო;
  ლ) სახელმწიფო საზღვრის დაცვის განსახორციელებლად საჭირო ობიექტები.“;
 2. თუ ქალაქთმშენებლობით გეგმებში ცალკე არ გამოიყოფა სოციალური ინფრასტრუქტურისთვის
  მიზნობრივად განკუთვნილი ტერიტორიები, მათზე ვრცელდება იგივე მოთხოვნები, რაც ცალკე გამოყოფის
  შემთხვევაში იმოქმედებდა.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში