სოციალური/საინჟინრო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტერიტორიების სისტემა

 1. სოციალური, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტერიტორიებს მიეკუთვნება:
  ა) სოციალური ინფრასტრუქტურისთვის განკუთვნილი ტერიტორიები:
  ა.ა) საზოგადოებრივი სარგებლობის ტერიტორიები;
  ა.ბ) საზოგადოებრივი სარგებლობის ობიექტები;
  ა.გ) სპორტული და სათამაშო მოედნები.
  ბ) საინჟინრო ინფრასტრუქტურა:
  ბ.ა) საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ტერიტორია;
  ბ.ბ) მაგისტრალური (საერთო სარგებლობის) საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ქსელი;
  გ) ზელოკალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტერიტორია:
  გ.ა) საავტომობილო ტრანსპორტის ტერიტორია;
  გ.ბ) რკინიგზა და საბაგირო;
  გ.გ) მთავარი გზები;
  გ.დ) საჰაერო ტრანსპორტის ტერიტორია.
  დ) ლოკალური ტრანსპორტის ტერიტორია და მთავარი ქუჩები:
  დ.ა) მთავარი ქუჩების კარკასი;
  დ.ბ) სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო ტერიტორია.
 2. ამ მუხლით განსაზღვრულ ტერიტორიების და ობიექტების ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტებში ასახვის
  სტანდარტი განისაზღვრება „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის“
  შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული №2 დანართის შესაბამისად (პირობითი
  აღნიშვნები).

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში