მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ დუშეთის მუნიციპალიტეტში შემდეგ მომსახურებებს:

 • კერძო სახლების, აგარაკების და კომერციული ფართების პროექტირება და მშენებლობა
 • მიწის ნაკვეთის აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადება;
 • შიდა აზომვითი ნახაზები
 • წითელი ხაზების დადგენა
 • დაკვალვა – საზღვრების დადგენა
 • არსებული განაშენიანების კვლევა 50 მეტრის რადიუსში
 • მიწის – შენობის ლეგალიზაცია – დაკანონება
 • მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება
 • სხვენის – სარდაფის პრივატიზაცია
 • ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება
 • აეროგადაღება დუშეთში ( ფოტო და ვიდეო გადაღება დრონით დუშეთის მუნიციპალიტეტში )

ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა 

 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • საკადასტრო რუკა და/ან გეგმა
 • მიწის ნაკვეთის ამსახველი ფოტომასალა;
 • ტოპოგრაფიული რუკა მ 1:500 ან 1:1000 (არსებული მდგომარეობით)
 • აეროგადაღების ფოტოსურათი;
 • სიტუაციური გეგმა (მ 1:500 ან მ 1:1000);
 • რეკონსტრუქციისას, მიშენება-დაშენების შემთხვევაში, საექსპერტო დასკვნა შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის შესახებ
 • ისტორიულ-არქიტექტურულ-ანალიტიკური ინფორმაცია (კვლევა)
 • საინფორმაციო აბრის (ბანერის) ფოტოსურათები

პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვისათვის საჭირო დოკუმენტაცია.

 • საინფორმაციო აბრის ფოტოსურათები (გადაღებული ახლო და შორი მანძილიდან);
 • პროექტის ელექტრონული ვერსია (ArchiCad) ციფრული ვიზუალუზაცია, ფოტომონტაჟი, “რენდერები” (JPG) – ელ. ვერსია (CD);
 • არქიტექტურული პროექტი:
  ა) თავფურცელი
  ბ) განმარტებითი ბარათი (ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებით); გ) გენგეგმა (მ 1:500);
  დ) ყველა სართულის გეგმა;
  ე) სახურავის გეგმა;
  ვ) ფასადები;
  ზ) ჭრილები;
  თ) პერსპექტიული, ან აქსონომეტრიული ხედები, ფოტომონტაჟი.
 • რეგულირების ზონაში: ისტორიულ-არქიტექტურულ-ანალიტიკური ინფორმაცია (კვლევა);
 • მიწის ნაკვეთის საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა/კვლევა;
 • მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (გრაფიკით);
 • კონსტრუქციები