დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისათვის

დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო დროებითი ღონისძიებები

ამ დადგენილების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ – „კ“ ქვეპუნქტების, მე-13 მუხლის პირველი

პუნქტის „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-19 მუხლის მე-5, მე-8 და მე-9 პუნქტებისა და 271 მუხლის მე-2

პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება „ტექნიკური რეგლამენტის − დასახლებათა ტერიტორიების

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილებით დამტკიცებული „დასახლებათა

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების“ 35-ე

მუხლის შესაბამისად დაუმთავრებელ მშენებლობად მიჩნეულ ობიექტებზე.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში